Śrīmad-Bhāgavatam Class Schedule

Date Speaker Verse
Monday, Nov 29 Srinath Krishna Prabhu 1.11.30
Tuesday, Nov 30 Jaya Sri Radhe 1.11.31
Wednesday, Dec 1 Antaryami Mataji 1.11.32
Thursday, Dec 2 Dharma Prabhu 1.11.33
Friday, Dec 3 Rasomoyee Mataji 1.11.34
Saturday, Dec 4 Naimisharanya Prabhu 1.11.35
Sunday, Dec 5 Rupanuga Prabhu 1.11.36