Śrīmad-Bhāgavatam Class Schedule

Date Speaker Verse
Monday, Sep 20 HDG Srila Prabhupad Rec
Tuesday, Sep 21 Jaya Sri Radhe 1.9.42
Wednesday, Sep 22 Jason Prabhu 1.9.43
Thursday, Sep 23 Anuradha Mataji 1.9.44
Friday, Sep 24 Rupanuga Prabhu 1.9.45
Saturday, Sep 25 Vishnu Caran Prabhu 1.9.46
Sunday, Sep 26 Chandrabhaga Mataji 1.9.47